Hovedseksjon

Ordensreglement

LAST NED SOM PDF >

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som
skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

§ 2 Virkeområde
Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.
Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så langt det passer.
Reglementet gjelder i skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer
undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder
enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi.
Reglementet kommer også til anvendelse utenfor skoletiden forutsatt at elevenes
oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder situasjoner der elever krenker
hverandre og det fører til at de ikke har det trygt og godt på skolen.
I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler
for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det
enkelte driftsstyre kan også fastsette andre reaksjoner enn de som fremkommer i § 8, innenfor
gjeldende lovverk.

§ 3 Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt
I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et
grunnleggende hensyn. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt.


§ 4 Vurdering av elevens orden og oppførsel
Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette
reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut
fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.
Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd
på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det
gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.


§ 5 Regler for orden
Elevene skal
- møte presist
- følge skolens regler for melding av fravær
- møte forberedt til opplæringen
- ha med nødvendig utstyr
- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
- holde orden

§ 6 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder
- være til stede i opplæringen
- behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i
skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell
orientering m.m.
- bidra til et godt skolemiljø
- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
- ta godt vare på skolens eiendeler
- vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
- følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres
- å mobbe eller på andre måter krenke andre
- å utøve eller true med fysisk vold
- å fuske eller forsøke å fuske
- å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
- å røyke eller bruke tobakk/snus (voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement tillate bruk
av røyk/tobakk/snus på nærmere angitte områder dersom senteret ikke har elever som får
opplæring etter opplæringsloven § 3-1 (før fylte 25 år))
- å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
- å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet


§ 7 Inndragning av gjenstander
Ulovlige gjenstander skal inndras og overlates til politiet.
Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale
ordensreglementet, kan midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg
gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres.
Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse
gjenstandene leveres til foreldrene.

§ 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel
Osloskolen vil benytte følgende reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:
1. anmerkning
2. skriftlig advarsel til elev
3. skriftlig melding til foreldre/foresatte
4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er
ansvarlig for
5. bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer
(oppll.
§ 9A-11)
6. bortvisning for resten av dagen (oppll. § 9A-11)
7. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av dagen
- inntil tre dager på 8.-10. årstrinn (oppll. § 9A-11)
- inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 9A-11)
- resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 9A-11)
8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)
Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.
Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven
ilegges nye reaksjoner.

§ 9 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. For mindre alvorlige forhold
skal skolen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig.
Skolen bør vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.

§ 10 Erstatningsansvar
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens
foreldre/foresatte bli holdt erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av
undervisningsmateriell.

§ 11 Saksbehandling ved bruk av reaksjoner
Ved bruk av reaksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:
- Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
- Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge
for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg.
- Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis
skriftlig).
- Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke
andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
- Rektor avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 4, 6, 7 første og andre strekpunkt skal benyttes.
Rektor eller den rektor delegerer det til avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 1-3 og 5 skal benyttes.
Direktøren for Utdanningsetaten avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 7 tredje strekpunkt og nr. 8
skal benyttes.
- I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. Før
foresatte varsles, skal eleven ha blitt hørt i trygge omgivelser.
Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk
bortvisning for resten av dagen.
Reaksjonene i § 8 nr. 6-8 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge
saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2018. Samtidig oppheves forskrift av 25.09.2012
om ordensreglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen.