Hovedseksjon

Skolens historie

Foss skole 1910

Skolen kunne ta imot opptil 2000 elever. I perioden 1900 -1936 var Foss en folkeskole med elever fra 1. til 7. klasse. Fra 1933 tok skolen også imot middelskoleklasser (fra 6. til 10.klasse), og fra 1937 var skolen middelskole og gymnas.

Foss under andre verdenskrig
Under krigen var Foss skole okkupert av tyskerne bare noen få dager fordi beliggenheten gjorde den svært utsatt for bombing. Skolen ble da en slags samleskole for alle høyere skoler i det gamle byområdet, og 5-6 skoler hadde undervisning der samtidig. Fordi skolen var et samlingssted for mange mennesker, foregikk det mye illegalt arbeid der. Flere av "gutta på skauen" sto oppført som elever ved skolen.

Etter krigen ble det gjennomført flere pedagogiske forsøksordninger ved skolen som skulle øke elevenes ansvarlighet og medbestemmelse over egen skolehverdag. Foss var også en av de første skolene i landet som fikk naturfaglinje.

Foss og nye reformer
Fra 1958 var det også voksenopplæring ved skolen under navnet Oslo Realskole og Gymnas for voksne. Denne skolen fikk senere egne lokaler og flyttet fra Foss.

Fra 1971 fikk skolen en ny linje: Engelsklinje med musikk, og i 1973 flyttet Musikkonservatoriet til Foss. Det store innslaget av musikk ga skolen en helt ny og spennende profil.

Da Reformgymnaset ble innført i 1977, fikk skolen to studieretninger: Allmennfaglig studieretning med naturfaglinje, språklinje, samfunnsfaglinje og musikkteoretisk linje og studieretning for husflids- og estetiske fag med musikk (den tidligere musikkfagskolen). I 1979 fikk skolen en ettårig innføringsklasse for fremmedspråklige elever. Elevene kunne ved bestått eksamen søke om opptak i den ordinære videregående skolen. I 1991 fikk skolen et eget 3-årig løp for fremmedspråklige elever som førte fram til generell studiekompetanse.

Endringer på 80-tallet førte til at elevene kunne velge fag på tvers av studieretningene, og denne muligheten ble ytterligere utvidet i den siste skolereformen, Reform 94. Nå fikk skolen to studieretninger: Studieretning for musikk, dans, drama, med fordypning i musikk, og Studieretning for allmenne fag. Det er ikke lenger egne kurs for fremmedspråklige elever, men det er en egen gruppe på hvert trinn som følger planen i norsk som andrespråk. 

Skolen har nå 7 klasser på studiespesialisering to på musikk på hvert trinn, tilsammen ca. 800 elever.
Elever fra hele byen søker seg til skolen, og de ulike elvetypene setter sitt preg på miljøet. Skolen er kjent for å ha et mangfoldig, åpent og tolerant elevmiljø - Foss er en skole med tradisjoner. Foss-revyen, som har vunnet revyprisen i Oslo 3 ganger, engasjerer veldig mange av elevene på alle trinn, Foss-stafetten, som fyller 45 år i år, foregår i mai hvert år. I tillegg arrangeres det mange konserter i og utenfor skolen i løpet av året.

Foss blir totalrehabilitert
Skolen ligger vakkert til ved Akerselva på Grunerløkka. De to mursteinsbygningene er bevart slik de ble oppført i 1900. Da tomten ble overtatt fra Christiania Seilduksfabrikk, fulgte to hus med. Den en var hovedbygningen, Øvre Foss, som ble brukt til overlærerbolig. Det ble revet i 1912. Det andre er det lille gule huset som ligger ved siden av gymsalbygningen, der det er kantine i 1. etasje. Der bodde pedellen som var en slags vaktmester. Alle bygningene er nå fredet av riksarkivaren.  

Skolegården er forandret fra å være en stor asfaltplass tilå bli en miljøskolegård, med plen, trær, busker, bord og benker. Dette klarte miljøgruppa ved skolen med sin iherdige innsats å skaffe midler til. Hageanlegget stod ferdig våren 1998. Høsten 2020 feiret elever og lærere skolens 120 år.