Ordensreglement

Vedtatt i Driftsstyret ved Foss videregående skole 08.06.2015

Reglementet bygger på det felles reglementet for Osloskolen. Reglementet gjelder fra 01.08.2015

 

For en elev som er tatt inn ved skolen, gjelder disse hovedretningslinjene når det gjelder rettigheter og plikter:

- Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid. Undervisningstilbudet skal være lagt opp med full fagkrets.

- Eleven forplikter seg til, sammen med de øvrige medlemmene i skolesamfunnet, å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer.

- Eleven har plikt til å delta i undervisningen fullt ut i den form den blir gitt, og til å møte presis til hver time.

- Eleven er forpliktet til å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid.

 

Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

 

Virkeområde

Reglementet gjelder Foss videregående skole. Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel skoleturer. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

 

Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

 

Den normale karakteren i orden og atferd er God. Nokså god brukes ved klare avvik fra vanlig god orden og atferd. Karakteren Lite god skal brukes i ekstraordinære tilfelle av svært dårlig orden og/eller atferd.

 

Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

 

Regler for orden

Elevene skal

- møte presis til timer og avtaler

- møte forberedt til opplæringen

- ha med nødvendig utstyr

- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister for innlevering av skolearbeid. Muntlig framføring skal gjøres til avtalt tid.

- holde orden i eget og skolens materiell. Klasser, grupper eller enkeltelever som bruker skolens lokaler, har ansvar for å holde orden der de ferdes.

- følge skolens regler for melding av fravær. Elevene melder fra til kontaktlærer ved sykdom. Dette skjer første fraværsdag. Samtidig antyder eleven hvor lenge fraværet vil vare. Der situasjonen tilsier det, kontaktes faglærer. Ved fjerde fraværsdag tar kontaktlærer kontakt med eleven. Etter tre ukers fravær utarbeides det oppfølgingsplan for eleven. Alt planlagt fravær meldes til kontaktlærer på forhånd.

 

I vg1 og i høstsemesteret i vg2 skal alle meldinger være undertegnet av foresatte. I vårsemesteret i vg2 og i vg3 undertegner eleven meldingen selv.

 

Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

- være til stede i opplæringen

- behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.

- bidra til et godt læringsmiljø ved å vise respekt for undervisningen og holde god arbeidsro

- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte

- ta godt vare på skolens eiendeler

- vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr. Mobiltelefoner skal settes lydløs og være ute av syne dersom ikke annet er avtalt med faglærer. Se nærmere regler for bruk av PC i Skolehåndboka.

- følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

-Det er forbudt å fotografere i gymbygningen.

 
Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

- å mobbe eller oppføre seg krenkende gjennom negativ eller ondsinnet atferd, komme med krenkende kommentarer direkte eller via digital kommunikasjon. Vi understreker i den forbindelsen også den plikten alle i skolesamfunnet har til å melde til kontaktlærer/ nærmeste overordnete hvis de ser/hører at noen blir utsatt for krenkende atferd. (oppll. § 9a)

- å utøve eller true med fysisk vold

- å fuske eller forsøke å fuske gjennom å benytte hjelpemidler som ikke er tillatt, eller å bruke tidligere publiserte arbeider uten å oppgi disse i kildehenvisninger. Er omfanget omfattende, vurderes besvarelsen normalt ikke. Det blir sendt varsel om fare for nedsatt karakter i oppførsel i alle fuskesaker, herunder omfattende plagiatsaker. Se også Retningslinjer for eksamen og regler for prøver.

- å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

- å bruke tobakk/snus

- å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

- å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 

Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Foss videregående skole kan benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

1. anmerkning som føres i skolens læringsplattform

2. skriftlig advarsel til elev

3. skriftlig melding til foreldre/foresatte når eleven er under 18 år

4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for

5. bortvisning fra undervisningen for inntil to timer av faglærer

 eller for resten av dagen av rektor(oppll. §§ 2-10 og 3-8)

6. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen

- inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 3-8)

- resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 3-8)

7. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

9. tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8)

 

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Hvis forhold anmeldes, blir elev og foresatt orientert. Skolen kan vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.

Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Regler for oppbevaring av PC-er finner du i Avtale om lån av IKTutstyr i Skoledagboka.

Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

- Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

- Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

- Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).

- Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

- I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.

 

Sanksjonene i § 6 nr. 6-9 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Særskilte regler for fravær ved Foss videregående skole

Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget. Læreren skal legge til rette for at han eller hun får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse (Forskrift til opplæringslov §4-3) slik at elevens rett etter § 4-1 blir oppfylt. Stort fravær eller andre særlige grunner kan likevel føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

 

Eleven har selv ansvar for å holde seg oppdatert om fraværet sitt i skolens læringsplattform. Eventuelle avvik tar eleven opp med klassestyrer. Dersom fraværet i løpet av skoleåret blir høyt, innkaller kontaktlærer til møte med elev og foresatte. Elever over 18 år kan velge om foresatte skal være med. Møtet avklarer fraværsårsakene og elevens situasjon og munner ut i en oppfølgings­plan. Dersom situasjonen ikke bedres, innkalles det til møte mellom elev, kontaktlærer og rådgiver. I siste instans vurderes selve elevplassen i et møte mellom elev, foresatte, rådgiver og rektor.

 

Fraværsgrunn er sykdom eller innvilget permisjon. Alt fravær føres på vitnemålet, men med unntakene i pkt. a og b.

 

a Innenfor en samlet ramme på 10 dager kan det trekkes fra fravær for:

1. Arbeid og verv i eksterne organisasjoner.

2. Fravær utover tre dager ved langvarig sykdom.

3. Fravær på grunn av kronisk sykdom.

4. Fravær inntil to dager for deltaking på religiøse høytidsdager som faller sammen med skoledager.

5. Fravær på grunn av pålagt oppmøte ved sesjon, rådgiver, skolehelsetjeneste og lege. Det må leveres dokumentasjon for slikt fravær. Kontaktlærer samler inn dokumentasjonen og fraværet trekkes fra ved slutten av skoleåret.

 

b Innvilget studiepermisjon og innvilget studiedag

Skolen har tre ulike permisjonstyper:

1. Velferdspermisjon kan gis i spesielle tilfelle ut fra en skjønnsmessig vurdering. Fraværet kommer på vitnemålet.

2. Permisjon for verv og arbeid i eksterne organisasjoner.

3. Studiepermisjon gis for avtalt studiearbeid utenom undervisningen, ekskursjoner, eksternt musikkarbeid og idrettsarbeid, talentarbeid og annet selvstendig arbeid som er knyttet til læreplanene. Det samme gjelder elevrådsarbeid og annet internt elevaktivitetsarbeid. I vid forstand skal arbeidet i en studiepermisjon kunne knyttes til skolens læreplaner. Slikt studiearbeid må avtales med skolen i forkant ved at eleven søker om studiepermisjon i god tid. Studiepermisjon teller ikke som fravær.

 

Enkelte bestemmelser for Foss videregående skole

- Skolens lokaler kan brukes fra kl. 0730 til kl. 2130 de fire første dagene i uka. Fredag stenger lokalene kl. 1800. Til spesielle arrangementer må en ha tillatelse fra ledelsen.

- Skolen har ikke ansvar for elevens eiendeler, bøker eller verdisaker. Vanligvis dekker ikke skolen tap skjedd i forbindelse med undervisningen.

- Det er bare oppslagstavlene som skal brukes til oppslag. Alle oppslag skal være undertegnet av dem som er ansvarlig for oppslaget. Det er ikke tillatt med oppslag på vegger, dører, vinduer og lignende.

- Sykler og motorsykler parkeres på anvist sted. Bilparkering kan bare skje etter spesiell tillatelse.