Diverse informasjon

Lærebøker

Gratis lærebøker lånes ut fra biblioteket. Du kan kun bestille lærebøker i fag du har som elev. Kontrakten må være undertegnet av eleven. Elevens første lånekontrakt for året må også være undertegnet av foresatte dersom eleven er under 18 år.
Utlevering av lærebøker skjer mot innlevering av lånekontrakt. Lærebokutlånet foregår på skolen.
Elever som bytter fag fra 1 T til 1P (eller omvendt), kan bytte lærebok uten noen form for kvittering. Eleven må levere inn nøyaktig like mange bøker som han/hun har fått utlevert, og strekkoden på boken må være den samme som er utlånt på låner - det holder ikke å bare innlevere boken.
Eleven må erstatte lærebøker som er tapt eller ødelagt. Faktura vil bli sendt.

 

Skolens bibliotek
Biblioteket med læringssenter finner du i 2. etasje mellom A- og B-oppgangen. Bibliotekar Desiree Fidan er til stede på biblioteket mandag-fredag fra kl. 8.00 til kl. 15.30. Biblioteket har et godt utvalg av skjønnlitteratur og faglitteratur, tidsskrifter og aviser og PC-er som elevene kan bruke. Det blir gitt opplæring i bruk av skolebiblioteket.

Husk at de bøkene du låner på biblioteket, må registreres. Du er økonomisk ansvarlig for bøker du låner av skolen.

Kopiering for elever
Elever som trenger å kopiere, skal bruke kopimaskinen som står i bibliotekets lesesal.

 

Lån og stipend

Statens lånekasse for utdanning gir lån og stipend for elever. Når det foreligger svar fra Statens lånekasse, blir dette slått opp på oppslagstavlen på kontoret. Tildelingsbrev får du utdelt på kontoret når du viser legitimasjon. Alle elever har rett til et utstyrsstipend som for tiden er 991,- kroner for elever på program for studiespesialisering. For musikkelever er stipendet kroner 2195,-.

 

Har du stort fravær, blir dette meldt inn til Statens lånekasse, og stipendet kan bli gjort om til lån.

 

Kontortjenester

I gangen utenfor kontoret finner du også klasselister og søknadsskjemaer til studiedager og søknadsskjemaer til permisjon.

 
 

Personskader i skoletida
Skolens kontor må få henvendelse om eller fra elever som skader seg i skoletiden. Kontoret vil også hjelpe med å skrive skademelding. Du må ha skademelding for å få refusjon fra NAV for utgifter til skyss, legebehandling osv.

 

Tyverier i skoletida
Skolen har ikke noe ansvar for tyverier som skjer på skolens område. Derfor bør du ikke ta med deg penger eller dyrt utstyr på skolen. Du er også selv økonomisk ansvarlig for bøker og eventuelt pc som du har lånt fra skolen selv om disse blir borte på skolens område.

 

Skolebevis
Elever som deltar på skolefotograferinga, vil få utstedt skolebevis i løpet av september.

 

Viktige bestemmelser om oppflytting og vitnemål
Alle elever i videregående skole må nå hvert år innen 1. mars søke om skoleplass for kommende skoleår. Inntaket avgjøres av Utdanningsetaten i Oslo. Du får svar på søknaden ca 10. juli hvert år, og må svare på om du tar imot skoleplassen eller ikke.

 

Stryk i flere enn to fag fører normalt til at skoleåret må tas om igjen.

 

Vitnemål gis som dokumentasjon for fullført og bestått 3-årig opplæringsløp. Noen fag er avsluttende for hvert år (for eksempel engelsk Vg1), og karakteren i disse fagene føres på vitnemålet elevene får etter tre år på skolen. Andre fag går over to, ev. tre år, og den avsluttende karakteren føres på vitnemålet (for eksempel norsk).

 

Kompetansebevis kan gis som dokumentasjon for fag som er bestått.

 

Vitnemål på program for studiespesialisering og program for musikk, dans og drama gir generell studiekompetanse.

Vilkår for bestått kurs
Vilkår for bestått kurs er karakteren 2 eller bedre i alle fag, men med dette unntaket: I fag hvor man kommer opp til eksamen, er faget bestått hvis karakteren til eksamen er 2 eller bedre, selv om standpunktkarakteren er 1.