Foreldreundersøkelsen 2017

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyeste skår.
Dette mener foreldrene – Resultatrapport
Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom skolemiljøutvalget og driftsstyret. Skolen er ikke helt fornøyd med enkelte av resultatene i foreldreundersøkelsen. Særlig gjelder dette kommunikasjonen mellom skole og hjem. Vi vil derfor etablere nye rutiner for foreldresamtaler for umyndige elever høsten 2017 og se på hvordan vi kan forbedre informasjonsflyten mellom skole og hjem.

Om Foreldreundersøkelsen 2017

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2017 for foresatte med skolebarn under 18 år. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Les mer om Foreldreundersøkelsen