Strategiske satsningsområder 2017

Elever i fossrevyen 2015

Elevenes grunnleggende ferdigheter

 • Lesing og skriving utvikles i alle fag. Elevene på Foss videregående skole møter forbildetekster og tydelige modeller for skriving i sentrale fag. Ulike måter å lese tekster på og annen studieteknikk er tett knyttet til dette. Målet er å utvikle ferdighetene i lesing og skriving, og styrke eleven fram mot sluttvurdering og skriftlig eksamen.
 • Elever med utfordringer i matematikk skal få et tilpasset tilbud. Vi er blant annet med i et prosjekt for økt gjennomføring som retter seg spesielt mot elever med svake karakterer i matematikk på vg1. Målet er at alle elever skal fullføre og bestå kurset.
 • Skriving skaper kunnskap. Elevene på Foss utvikler fagkompetansen sin gjennom varierte skriftlige vurderingssituasjoner. Skolen arbeider systematisk med en allsidig skriveopplæring i norskfaget som bidrar til at elevene utvikler en bred tekstkompetanse. I større fag har skolen hvert år flere ulike skriftlige vurderingssituasjoner der elevene får vist kompetansen sin, og samtidig utviklet den gjennom tilbakemelding fra lærer. Målet er å utvikle økt fagkunnskap, økte skriveferdigheter og gode resultater til skriftlig eksamen.
 • Å formidle kunnskap gir stort læringsutbytte. Elevene på Foss formidler egen fagkunnskap til medelever gjennom flere ulike framføringer i løpet av skoleåret. Målet er at foredrag, andre framføringer og fagsamtaler styrker elevenes evne til å formulere og formidle det de kan, og ruster elevene til muntlig eksamen.

Læringsresultater

 • Tilbakemelding gir bedre læringsutbytte. Elevene på Foss skal vite hvordan de ligger an i de ulike fagene. Målet er at aktive tilbakemeldinger skaper bedre læringsresultater.
 • Samarbeid mellom lærerne skaper læringsresultater. Lærerne på Foss har jevnlig samarbeid med andre lærere som underviser i samme fag på samme trinn. I tillegg samarbeider faglærere fra ulike fag om prosjekt og vurderingssituasjoner. Målet er at elevene skal få enda bedre læringsresultater.
 • Tilrettelegging av fagkombinasjonen til elevene skaper læringsresultater. Foss videregående skole legger til rette for at elevene skal kunne velge mellom mange ulike fagkombinasjoner. Vi legger spesiell vekt på at musikkelevene skal kunne velge realfag og at man skal kunne kombinere språk og realfag på høyeste nivå. Målet er at denne tilretteleggingen gir bedre læringsresultater for alle.
 • Musikkelevene skal få muligheter til å utvikle evnene sine. For elever med særskilt talent innen musikk gis det mulighet til å omdisponere noen av fagene slik at det frigjøres tid til sentrale musikkfag og egenøving. Målet er at disse elevene skal få utviklet talentet sitt best mulig.
 • Undervisningen har relevans og gi mening for elevene. Elevene skal erfare at det de lærer på skolen er viktig for at de skal kunne delta aktivt i samfunnslivet. Målet er at elevene skal opplever at det de lærer på skolen ruster dem til videre studier og arbeidsliv.

Fullføre og bestå

 • Individuell tilrettelegging for å fullføre og bestå. Foss videregående skole tilbyr tett oppfølging av elever som av ulike grunner ikke klarer å fullføre og bestå alle fag. Målet er at andelen elever som fullfører og består skal øke ytterligere.
 • Intensiv undervisning skaper læringsresultat. Elevene på Foss får innspurtøkter på slutten av skoleåret slik at hver enkelt elev fullt ut kan få utnyttet sitt potensiale og ha karakterframgang i sentrale avgangsfag. Målet er at elevene skal forbedre karakterene sine.
 • Forsert løp skaper læringsmuligheter. Foss videregående skole legger til rette for forsert løp i matematikk, engelsk og andre fremmedspråk. Målet er at elevene får utfordringer tilpasset sine faglige forutsetninger.

Læringsmiljø

 • Trivsel skaper læring. Elevene på Foss har regelmessige møter hvor de aktivt samarbeider med kontaktlærer og elevene i klassen for å styrke arbeidsmiljøet. Målet er at trivselen til elevene skal øke ytterligere.
 • Trygghet skaper læring. Elevene ved Foss videregående gjennomgår i vg1 et forebyggende selvhjelpskurs i psykisk helse. I vg2 følges kurset opp av et prosjekt om psykisk helse og rus. Gjennom aktiv forebygging vil Foss videregående skole bevisstgjøre og forebygge helserelaterte problem knyttet til rus og psykisk helse. Målet er at elevene skal være trygge i skolesituasjonen og oppleve mestring og glede i skolehverdagen.
 • Tilstedeværelse skaper trivsel og læring. Elevene på Foss får tett og systematisk oppfølging for å begrense fraværet. Målet er at elevfraværet skal reduseres ytterligere.
 • Digitale verktøy er hjelpemiddel for læring. I Vg1 gjennomfører elevene et kurs i nettvett og alle elever skal få kunnskap om søking på nett. Målet er å styrke elevenes digitale kompetanse og bevissthet.
 • Musikk er skapende. Ved aktiv utøvelse og samspill, tett oppfølging og mange konserter får musikkelevene kreative spillerom. Målet er at elevene skal få utvikle seg musikalsk.

Kvalitetssikring av undervisning og enkeltelevens faglige progresjon

 • Skolen er opptatt av kvalitet. Elevene og lærerne ved Foss videregående skole kjenner hvilke grunnleggende forutsetninger som skal være til stede i alle undervisningssituasjoner. Målet er å sikre at elever og lærere bidrar i et fellesskap for å sikre kvaliteten i læringssituasjonene.
 • Gjennom arbeidet i avdelinger og faglag videreutvikles fagpedagogisk kompetanse. Målet er at avdelingsledere og lærere i fellesskap utvikler kvaliteten på undervisningen.
 • Enkeltelevenes faglige progresjon følges opp. Foss videregående skole har jevnlige klasselærerråd for å fange opp elever som trenger spesiell oppfølging. Målet er at alle elever skal få den faglige og sosiale tilretteleggingen elevene har behov for. Det sikrer best mulige læringsresultater.